Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Art 1
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Art 2
De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art 3
Door gebruikmaking van onze service gaat men automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Art 4
Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.  Opgegeven tarieven voor opdrachten zijn niet bindend en is louter informatief, prijzen zijn onderhevig aan reistijden, brandstofprijzen, wachttijden en andere onkosten.

Art 5
De wederpartij heeft de gelegenheid vrijblijvend een afgesproken opdracht ongedaan te maken, mits dit geschiedt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de opdracht. Indien niet tijdig wordt geannuleerd is Volare gerechtigheid 50% van het offertebedrag met een bedrag minimum van € 30,- bij de wederpartij te factureren.  Bij annuleringen binnen de 4 uur voor aanvang, is Volare gerechtigd de totale som van de bestelde opdracht bij de wederpartij te factureren.

Art 6
Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch Volare benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde goederen of personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen.  Volare zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade.  Onze aansprakelijkheid zal je in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade.  Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.  Tevens Gevallen van overmacht ontheffen Volare van alle verantwoordelijkheid.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan : uitzonderlijke weeromstandigheden, onvoorziene files, wegenwerken, betogingen… Deze opsomming geldt als voorbeeld, maar is niet beperkend.

Art 7
De reiziger is verplicht.  –  De gordel om te doen, voorafgaand aan de rit.  Een opgelegde boete die voortvloeit uit het zicht niet te houden aan deze verplichtingen wordt op de reiziger verhaald.  –Zich te onthouden van; beschadiging en verontreiniging van de wagen, het gebruik van alcoholhoudende dranken, het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, gebruiken van rookwaar, agressie, het op welbepaalde wijze hinderen van de vervoerder in de uitoefening van zijn taak.  Het is ten strengste verboden te roken in onze wagens.

Art 8
Bij het bevuilen of vernielen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een forfaitaire kost van 100 € aangerekend worden om de wagen weer proper in orde te brengen voor de volgende klanten.  Deze dient zonder verwijl onmiddellijk met de chauffeur afgerekend te worden.  Bij het niet nakomen van deze afspraak, mogen wij (volgens Belgische Wetgeving) niet nalaten om hier aangifte te doen bij de politiediensten en mag het voertuig terug in orde gebracht worden door een professionele maatschappij.  De kosten hiervan worden dan volledig ten laste van de klant gelegd, zelfs de dag dat het voertuig niet beschikbaar zou zijn omwille van deze calamiteiten.

Art 9
Bij afhaling op de luchthaven moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar onze chauffeur met een bordje van Volare.  De te vervoeren personen verbinden zich er toe om, indien zij zich niet op de aangeduide vlucht naar de bestelde luchthaven bevinden, Volare hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.  Bij grondige wijziging van het aankomst- en/of vertrekuur alsook oponthoud door bv verloren bagage of welke oorzaak ook, dienen de te vervoeren personen Volare hiervan eveneens onverwijld op de hoogte te stellen.  Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van Volare zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de verplaatsing door Volare. Art 9B De chauffeur zal steeds 30 minuten na landing op de luchthaven arriveren en wacht dan 30 minuten ter plaatsen.  Indien er niet verwittigd werd voor eventuele problemen met bagage of dergelijke zal de chauffeur weer vertrekken en vervalt de opdracht.  Indien de chauffeur langer moet wachten dan 30 minuten, hetzij 1uur na landing, zal er een wachttijd en extra parking in rekening worden gebracht zoals ook vermeld in art 9.  Indien door nalatigheid van het niet verwittigen bij problemen, wijzigingen of foutieve opgave van vluchtgegevens en de chauffeur nogmaals moet terug komen, zal dit ook in rekening gebracht aan hetzelfde tarief van de oorspronkelijke bestelling vermeerderd met eventuele extra onkosten en wachttijden. 

Art 10
Volare mag, zonder enige schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitegewone omstandigheden voordoen, die Volare bij het sluiten van het contract niet kon kennen en, indien Volare deze wel gekend had, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.

Art 11
Volgende voorwaarden zijn van toepassing bij het huren van een privéchauffeur;

11.1 De wederpartij is verplicht ten minste een BA verzekering af te sluiten conform die in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, en is daarnaast verplicht te zorgen voor een inzittendenverzekering, De wederpartij is verplicht deze verzekeringen gedurende de gelding van de overeenkomst in stand te houden.

11.2 Voor schade veroorzaakt door geen, niet tijdige, onvolledige of onbehoorlijke verrichting van chauffeurswerkzaamheden zijn wij alleen dan aansprakelijk in geval van opzet onzerzijds.

11.3 De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden, komende uit de door ons verrichte werkzaamheden.

11.4 Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ; – het niet of niet tijdig bereiken van bestemming als gevolg van enigerlei vertraging. – Schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet van de privéchauffeur. – Schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en/of de eventuele kosten van een bonus- of malusverlies.  – Letsel aan passagiers en schade  of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de opdracht. – Verlies of verlaging van franchisekorting en eigen risico’s van de verzekerde.  Wij dragen geen aansprakelijkheid, voor schade en/of verlies die door de privéchauffeur worden veroorzaakt aan derden of de wederpartij zelf, behoudens opzet. ? Verhoging van de verzekeringpremie naar aanleiding van ongeval, schade of dergelijke.

Art  12
Bij extreem weer, sneeuw, ijzel en dergelijke behoud Volare het recht om wegens veiligheidsredenen niet uit te rijden.  Volare kan hierdoor in geen geval van aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten voorvloeiend hiervan in welke aard dan ook van de klant.  Indien chauffeurs toch uitrijden vervallen de afgesproken tarieven en zal de opdracht aan het geldend uurtarief gerekend worden.  Opdrachten die uitgevoerd worden tijdens het nationale of internationale Smogalarm is Volare gerechtigheid 30% extra aan te rekenen op het afgesproken tarief.  Bij onvoorziende files door ongelukken, manifestaties of welke reden ook, vervallen de afgesproken tarieven en zal de opdracht aan het geldend uurtarief gerekend worden.  Ook tijdens extreme spits is Volare gerechtigd deze maatregel toe te passen.

Art 13
Volare behoud zich het recht voor een opdracht niet aan te nemen bij onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs.

Art 14.
Elke overeenkomst waarop deze bedingen van toepassing is ,ook in geval van activiteiten op buitenlandse bodem.  Alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen,  worden bij uitsluiting beheerst door Belgische recht.  Elk geschil, welk tussen ons en de wederpartij zou mogen rijzen, wordt uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Tongeren.